ระเบียบการลงทะเบียนโคขุน
ระเบียบการลงทะเบียนลูกโค

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ  จำกัด

     1. สมาชิกต้องแจ้งลงทะเบียนแม่โคลูกผสมเลือดเมืองร้อนและแม่โคลูกผสมเลือดเมืองหนาวกับสหกรณ์ฯ โดยการถ่ายรูปประพรรณโค พร้อมกับหมายเลขประจำตัวโคที่ชัดเจน ส่งให้กับสหกรณ์ฯเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน

     2. สมาชิกต้องแจ้งลงทะเบียนลูกโคที่เกิดจากแม่โคที่ลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์ฯ ตามข้อ 1 ภายใน 3 เดือนหลังจากลูกโคเกิด โดยการถ่ายรูปประพรรณโค พร้อมกับหมายเลขประจำตัวโคที่ชัดเจน ส่งให้กับสหกรณ์ฯเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน

     3. สมาชิกต้องแจ้งให้กับสหกรณ์ฯทราบเมื่อแม่โคหรือลูกโคที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์ฯ  ได้มีการจำหน่ายหรือมีการโอนให้กับสมาชิกคนอื่น ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้ดำเนินการตามเหตุดังกล่าว

     4.สมาชิกที่จะลงทะเบียนแม่โค และลูกโคจะได้รับเงินค่าเฉลี่ยคืนเมื่อสหกรณ์มีกำไรประจำปีเมื่อลูกโคตัวนั่นได้มีการชำแหละ และจำหน่ายไปแล้วในปีนั่นๆตามอัตราผลกำไรของสหกรณ์ และตามเกรดคุณภาพซากของลูกโคตัวนั้นๆ
1. การลงทะเบียนโคขุนทั่วไป

     1.1 สมาชิกต้องแจ้งลงทะเบียนโคขุนที่มีน้ำหนักประมาณ 350-400 กิโลกรัม โคที่ลงทะเบียนเข้าขุนถ้าเป็นลูกโคที่ลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์ฯ แล้ว ให้ใช้เบอร์เดิมของลูกโค แต่ถ้าไม่ใช่ลูกโคที่ลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องถ่ายรูปประพรรณโค พร้อมกับหมายเลขประจำตัวโคที่ชัดเจน ส่งให้กับสหกรณ์ฯเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

     1.2 โคที่ลงทะเบียนแล้วจะต้องเลี้ยงขุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน หรือจนกระทั่งโคอ้วนสมบูรณ์เต็มที่แล้ว สหกรณ์ฯจะเป็นผู้จัดลำดับการเข้าฆ่าตามวันที่ได้ลงทะเบียนเข้าขุนกับสหกรณ์ฯ

     1.3 โคที่ลงทะเบียนกับสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เป็นลูกโคจะได้รับสิทธิ์การขึ้นทะเบียนขุนเป็นลำดับแรก

     1.4 โคที่ลงทะเบียนแล้วถ้ามีการตาย จำหน่าย หรือโอนให้กับบุคคลอื่น สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้ดำเนินการตามเหตุดังกล่าว

     1.5 โคที่ได้ลงทะเบียนเป็นโคขุนกับสหกรณ์ฯ ไว้แล้ว ถ้าจะจำหน่ายให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกของสหกรณ์ฯ จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันจำหน่าย ถ้าไม่มีการแจ้งก่อนจำหน่ายสหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปรับตัวละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

     1.6 โคที่ลงทะเบียนขุนไว้กับสหกรณ์ฯ แล้ว สมาชิกต้องส่งบันทึกประวัติการขุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคิวโคเข้าฆ่าให้กับสมาชิกที่ส่งประวัติการขุนได้ครบทุกเดือนและทันต่อเวลาที่กำหนดก่อนเป็นลำดับต้นๆ

     1.7 สหกรณ์จะเป็นผู้แจ้งกำหนดคิวโคเข้าฆ่าให้กับสมาชิกทราบ และสมาชิกต้องส่งโคเข้ามาพักก่อนวันกำหนดฆ่า 1 วัน โดยโคต้องได้รับการพักที่โรงฆ่าเป็นเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

     1.8 สมาชิกที่ได้รับแจ้งให้ส่งโคเข้าชำแหละถ้ามีเหตุขัดข้องต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที่หรือไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดวันเข้าฆ่า สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคิวโคเข้าฆ่าในเดือนต่อไปให้กับสมาชิกที่ไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้สหกรณ์ฯ ทราบ

     1.9 สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบในกรณีที่ไม่สามารถส่งโคตามหมายเลขประจำตัวโคที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้นำเข้าฆ่าทันทีหรือภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยห้ามส่งโคตัวอื่นเข้ามาฆ่าแทน เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากสหกรณ์ฯ แล้ว และสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคิวเข้าฆ่าเดือนต่อไปในกรณีทำผิดระเบียบในข้อ 1.5

     1.10 โคที่ส่งเข้ามาฆ่าจะต้องมีระยะเวลาในการขุนไม่น้อยกว่า 8 เดือน และต้องอ้วนสมบูรณ์ ผิวหนังเป็นมัน หลังเป็นกระดาน ตามลักษณะโคขุนที่ดี สหกรณ์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการฆ่าโคที่ไม่อ้วนสมบูรณ์และจะทำการส่งโคกลับไปให้สมาชิกเลี้ยงขุนต่อไป

2. การลงทะเบียนแม่โคขุน

     2.1 สมาชิกต้องแจ้งลงทะเบียนแม่โคที่จะนำเข้าขุน โดยสมาชิกต้องถ่ายรูปประพรรณแม่โค พร้อมกับหมายเลขประจำตัวโคที่ชัดเจน ส่งให้กับสหกรณ์ฯเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

     2.2 โคที่ลงทะเบียนแล้วจะต้องเลี้ยงขุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือจนกระทั่งโคอ้วนสมบูรณ์เต็มที่แล้ว สหกรณ์ฯจะเป็นผู้จัดลำดับการเข้าฆ่าตามวันที่ได้ลงทะเบียนเข้าขุนกับสหกรณ์ฯ


     2.3 โคที่ลงทะเบียนแล้วถ้ามีการตาย จำหน่าย หรือโอนให้กับบุคคลอื่น สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้ดำเนินการตามเหตุดังกล่าว

     2.4 โคที่ได้ลงทะเบียนเป็นแม่โคขุนกับสหกรณ์ฯ ไว้แล้ว ถ้าจะจำหน่ายให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกของสหกรณ์ฯ จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันจำหน่าย ถ้าไม่มีการแจ้งก่อนจำหน่ายสหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปรับตัวละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

     2.5 โคที่ลงทะเบียนขุนไว้กับสหกรณ์ฯ แล้ว สมาชิกต้องส่งบันทึกประวัติการขุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคิวโคเข้าฆ่าให้กับสมาชิกที่ส่งประวัติการขุนได้ครบทุกเดือนและทันต่อเวลาที่กำหนดก่อนเป็นลำดับต้นๆ

     2.6 สหกรณ์จะเป็นผู้แจ้งกำหนดคิวโคเข้าฆ่าให้กับสมาชิกทราบ และสมาชิกต้องส่งโคเข้ามาพักก่อนวันกำหนดฆ่า 1 วัน โดยโคต้องได้รับการพักที่โรงฆ่าเป็นเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

     2.7 สมาชิกที่ได้รับแจ้งให้ส่งโคเข้าชำแหละถ้ามีเหตุขัดข้องต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที่หรือไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดวันเข้าฆ่า สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคิวโคเข้าฆ่าในเดือนต่อไปให้กับสมาชิกที่ไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้สหกรณ์ฯ ทราบ

     2.8 สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบในกรณีที่ไม่สามารถส่งโคตามหมายเลขประจำตัวโคที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้นำเข้าฆ่าทันทีหรือภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยห้ามส่งโคตัวอื่นเข้ามาฆ่าแทน เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากสหกรณ์ฯ แล้ว และสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคิวเข้าฆ่าเดือนต่อไปในกรณีทำผิดระเบียบในข้อ 2.4

      2.9 โคที่ส่งเข้ามาฆ่าจะต้องมีระยะเวลาในการขุนไม่น้อยกว่า 4 เดือน และต้องอ้วนสมบูรณ์ ผิวหนังเป็นมัน หลังเป็นกระดาน ตามลักษณะโคขุนที่ดี สหกรณ์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการฆ่าโคที่ไม่อ้วนสมบูรณ์และจะทำการส่งโคกลับไปให้สมาชิกเลี้ยงขุนต่อไป 


Buffer
Facebook
Google
Twitter
Email