วิสัยทัศน์

ตราสหกรณ์  มีความหมายถึง การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ความสามัคคี

ความกลมเกลียวของสมาชิกที่นำพาสหกรณ์ให้ประสบผลสำเร็จทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

วิสัยทัศน์สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ

สมาชิกมั่งคั่ง มุ่งตรงนวัฒกรรม ก้าวล้ำสู่ AEC

 

พันธกิจ

1.เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตให้มั่นคงและแข็งแรง

2.พัฒนาสมาชิกผู้เลี้ยงโคขุนให้ได้มาตราฐาน

3.พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม

4.ผลิตโคขุนคุณภาพดี มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ

5.ขยายการตลาดสู่ AEC

Buffer
Digg
Facebook
Google
LinkedIn
Reddit
StumbleUpon
Tumblr
Twitter
VK
Yummly
Email