วีดีโอแนะนำสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัดข้อกำหนดการสมัครสมาชิก
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
  • ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน


ระบบการลงทะเบียโคขุน
  • สมาชิกต้องแจ้งลงทะเบียนแม่โคลูกผสมเลือดเมืองร้อนและแม่โคลูกผสมเลือดเมืองหนาวกับสหกรณ์ฯ โดยการถ่ายรูปประพรรณโค พร้อมกับหมายเลขประจำตัวโคที่ชัดเจน ส่งให้กับสหกรณ์ฯเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน
  • สมาชิกต้องแจ้งลงทะเบียนลูกโคที่เกิดจากแม่โคที่ลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์ฯ ตามข้อ 1 ภายใน 3 เดือนหลังจากลูกโคเกิด โดยการถ่ายรูปประพรรณโค พร้อมกับหมายเลขประจำตัวโคที่ชัดเจน ส่งให้กับสหกรณ์ฯเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน

✰ Tips เกร็ดความรู้ 

Beef Anatomy (ส่วนประกอบต่างๆของเนื้อวัว)

แต่ละส่วนของวัวนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของไขมันและมวลกล้ามเนื้อที่ทำให้รสสัมผัสที่แตกต่างกันออกไป

Beef Marbling Standard (ระดับไขมันแทรกกล้ามเนื้อ)
มาตรฐานประเทศไทย แบ่งเป็น 5 ระดับ                                                              

 เกรดเนื้อวัวดีแค่ไหน ?

การแบ่งเกรดเนื้อวัว จะใช้มาตรฐานการวัดไขมันแทรกในเนื้อ นั้นเรียกว่า BMS หรือ Beef Marbling Buffer
Facebook
Google
Twitter
Email